Ogłoszenie : Rekrutacja 2010/11
dnia 21/2/2010 21:43:07 (592 odson)

Zasady rekrutacji do klasy 1-szej Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2010/2011

 

 

§1

 

  1. Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Podkowie Leśnej przyjmuje się:

a)       z urzędu- absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gminy Podkowa Leśna;

b)       na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gminy Podkowa Leśna, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 u Szkól w Podkowie Leśnej  1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie listy rankingowej ustalonej według następujących  kryteriów:

a)     uzyskanie średniej ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej 4,0 i co najmniej dobrego zachowania,

b)     uzyskanie 75% punktów na sprawdzianie po szkole podstawowej,

c)     uwzględnienie szczególnych osiągnięć ucznia w szkole podstawowej,

d)     w innych uzasadnionych przypadkach na prośbę rodziców dziecka.

 

  1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej.

 

§2

Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia

 o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

 

 

§3

 

Rekrutacja uczniów do Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkól w Podkowie Leśnej odbywać się będzie wg wskazanych terminów:

  1. Składanie podań (wniosków rodziców lub opiekunów) o przyjęcie do gimnazjum

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2010r.

  1. Ogłoszenie   listy  uczniów  klas szóstych  szkół   podstawowych   zamieszkałych      w obwodzie gimnazjum,  którzy  zostaną  przyjęci  z  urzędu  do  klasy  pierwszej-

            24 maja 2010 r.

  1. Składanie  oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego - do 29 czerwca 2010r.
  2. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum - 02 lipca 2010, godz. 16.00

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 ze zm.)

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkól publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz.232),

Statut Zespoł

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu