Ogłoszenia : Wyprawka szkolna
dnia 7/7/2010 23:26:44 (820 odson)

PROGRAM WYPRAWKA SZKOLNA

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM

NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

 

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II gimnazjum, w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwanych dalej „szkołą”. 

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

 

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

 

1) 170 zł -dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, dla ucznia klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzęSonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

 

2) 310 zł – dla ucznia klasy II gimnazjum,

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.

 

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć

– zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć -zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

 

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków dotyczących uczniów, o których mowa oraz zgodnie z informacją o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

 

Wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.

 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy, o której mowa wcześniej po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

 

Wnioski o dofinansowanie można składać do dyrektora szkoły w terminie do 06.09.2010.

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu