Ogłoszenie : Stypendia szkolne
dnia 7/9/2010 20:10:00 (419 odson)

K O M U N I K A T

 

STYPENDIUM SZKOLNE - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

 

Do 15 września 2010 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 351,00 zł.

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41.

 

Do wniosku należy załączyć

a)    zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

b)    odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

c)    zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej,

d)    oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),

e)    stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie w 2008 r. z innych źródeł niż w pkt a – d.

 

Druki wniosków dostępne są na stronie www.podkowalesna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowy Leśnej a także w Sekretariacie Urzędu Miasta.

 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej (uchwała nr 144/XXXVI/2005) znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowy Leśnej lub
w Urzędzie Miasta pok. Nr 1.

 

Sekretarz Miasta 

Podkowy Leśnej

 

Maria Górska

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu