Uczniowie : Prawa i obowiązki
dnia 24/11/2008 21:00:07 (1882 odson)

Prawa i obowiązki uczniów

 

Uczeń ma prawo do:

 

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza dobra innych osób,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszania w organizacjach działających w Zespole,
 •  zwracania się we wszystkich istotnych sprawach do Dyrektora, pedagoga, psychologa szkolnego, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Na organach Zespołu ciąży obowiązek wnikliwego rozpatrzenia zgłoszonej sprawy.

 

Uczniowie mają obowiązek:

 

 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych i w życiu Zespołu,
 • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do całej społeczności szkolnej,
 • troszczyć się o własne i kolegów zdrowie i życie,
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole.

 

Inne prawa i obowiązki ucznia, w szczególności zawarte w Konwencji Praw Dziecka określa "Regulamin Ucznia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej", stanowiący załącznik nr 5 niniejszego Statutu.

 

Regulamin ucznia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu