Ogłoszenie : Wyprawka szkolna
dnia 24/8/2012 10:20:00 (495 odson)

"Wyprawka szkolna"- dofinansowanie zakupu podręczników


Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013:

1.    uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych);

2.    uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej);3. Pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na 1 osobę w rodzinie przekracza 351 zł. w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (do wniosku należy dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzasadnienie),z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej

4.    uczniom:    

a)    słabowidzącym,

b)    niesłyszącym,

c)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d)    uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów.

Dofinansowanie do zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

1)    180 zł dla ucznia klas I - III szkoły podstawowej oraz dla niepełnosprawnego ucznia klas I-III szkoły podstawowej;

2)    210 zł dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz dla niepełnosprawnego ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej;

3)    325  dla niepełnosprawnego ucznia gimnazjum;

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodzica ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych ) a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w terminie do dnia 7 września 2012 roku.

 Do wniosku należy przedstawić zaświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów oświadczenie o wysokości dochodów).

 W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku -zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

 

Dyrektor szkoły zwracać będzie koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu.


UWAGA ZMIANA!

 

Ważna zmiana dotycząca „Wyprawki szkolnej” - dofinansowania zakupu podręczników szkolnych

W trakcie realizacji programu „Wyprawka szkolna” ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe dla uczniów Kl II-IV szkoły podstawowej i dla niepełnosprawnego ucznia gimnazjum wynosi do 30 września 2012 r.- 351 zł netto na osobę w rodzinie, a od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł. Natomiast w przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych kryterium dochodowe dla uczniów kl I szkoły podstawowej do 31 października wynosi 504,-zł netto na osobę w rodzinie a od 1 listopada 539 zł.

Rodzice uczniów, którzy będą spełniać zmienione kryteria dochodowe mogą również składać do dyrektora szkoły wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników w terminie do dnia 7 września 2012r.

Zwrot kosztów zakupu podręczników dla ubiegających się ze zwiększonymi kryteriami dochodu nastąpi dopiero po wejściu w życie nowych progów dochodowych .


 

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu