Ogłoszenie : Stypendium szkolne 2012/13
dnia 29/8/2012 15:59:16 (534 odson)

K O M U N I K A T

STYPENDIUM SZKOLNE

na rok szkolny 2012/2013Do 15 września 2012 r. można składać do Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego. Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych -
do 15 października 2012 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń – mieszkaniec Podkowy Leśnej znajdujący się 
w trudnej sytuacji materialnej, w rodzinie którego dochód na osobę jest niższy niż 351,00 zł – 
na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz.1362 z późn. zm.).


Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie tutejszego Urzędu Miasta 
przy ul. Akacjowej 39/41.


Do wniosku należy załączyć

  1. zaświadczenie z zakładu pracy albo oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych 
   przez wszystkich pracujących członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

  2. zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych 
   z Ośrodka Pomocy Społecznej,

  3. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

  4. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.,

  5. w przypadku osób zamieszkałych, a nie zameldowanych na terenie Miasta Podkowa Leśna, zaświadczenie lub oświadczenie o nie pobieraniu przedmiotowego świadczenia w miejscu zameldowania.

 

Oświadczenia, o których mowa w punktach a, b i e składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań.


Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowy Leśnej a także w sekretariacie Urzędu Miasta.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22-759-21-06.


Regulamin udzielania pomocy materialnej (uchwała nr 144/XXXVI/2005) znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowy Leśnej lub w Urzędzie Miasta pok. Nr 1.


Z up. Burmistrza Miasta

Podkowy Leśnej

Sekretarz Miasta

/-/

Maria Górska


Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu