Ogłoszenia : Rekrutacja do klas 1
dnia 27/2/2009 10:56:27 (680 odson)
Ogłoszenia

Zasady rekrutacji do klasy 1-szej Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2009/2010

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 ze zm.)Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkól publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz.232),

Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny2009/2010

Statut Zespołu Szkól w Podkowie Leśnej

 

§1

 

Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Podkowie Leśnej przyjmuje się:

z urzędu- absolwentów szkól podstawowych zamieszkałych w obwodzie gminy Podkowa Leśna;

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gminy Podkowa Leśna, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie listy rankingowej ustalonej według następujących kryteriów:

uzyskanie średniej ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej 4,0 i co najmniej dobrego zachowania,

uzyskanie 75% punktów na sprawdzianie po szkole podstawowej,

uwzględnienie szczególnych osiągnięć ucznia w szkole podstawowej,

w innych uzasadnionych przypadkach na prośbę rodziców dziecka.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej.

§2

 

Rekrutacja uczniów do Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkól w Podkowie Leśnej odbywać się będzie wg wskazanych terminów:

Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkól podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej-

18 maja 2009r.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum- 26 czerwca 2009, godz. 16.00

 

§3

 

Składanie dokumentów do Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przebiegać będzie wg następujących terminów:

składanie podań (wniosków rodziców lub opiekunów) o przyjęcie do gimnazjum- od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2009r.

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego- do 23 czerwca 2009r.

 

§4

 

Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomoci Utwrz dokument .pdf z tego artykuu