« 1 (2)
Uczniowie : Bal Karnawalowy
dnia 25/1/2010 17:12:06 (577 odson)

BAL   KARNAWAŁOWY

 

Klasy  1-3    SZ. P.

 

29.01.2010   (piątek)

 

Klasy 1-3 w tym dniu nie mają lekcji.

Uczniowie : Egzaminy próbne
dnia 15/1/2010 13:55:43 (487 odson)

Próbny sprawdzian dla klas 6-tych (60 min.)

 

25.01.2010 r. godz. 8.00 (poniedziałek)

 

Próbny egzamin dla klas III-ch gimnazjum

 

Cz. hum. (120 min.)            27.01.2010 r. g. 8.00 (środa)

Cz. mat-przyr. (120 min.)    28.01.2010 r. g. 8.00 (czwartek)

Jęz. ang. (90 min.)             29.01.2010 r. g. 8.00 (piątek)

                                                                              

Uczniowie : Zajecia dodatkowe
  dnia 22/9/2009 19:55:30 (598 odson)

Aby pobrać harmonogram zajec dodatkowych w roku szkolnym 2009/10, należy kliknąć na link (Zjecia z KN i dodatkowe.pdf) poniżej.

Uczniowie : Gabinet stomatologiczny
dnia 20/9/2009 11:57:10 (1800 odson)

Jolanta Michalak

 

Godziny pracy:

 

poniedziałek 10.30 - 14.30

wtorek ---

środa 8.00 - 14.30

czwartek  8.00-11.30

piątek ---

Uczniowie : Konkursy przedmiotowe 2009/10
  dnia 16/9/2009 21:25:36 (1867 odson)

Aby pobrać terminarz konkursow dla gimnazjum, należy kliknąć na link (terminarz_konkursow_przedmiotowych GIMNAZJUM.PDF) poniżej.

Aby pobrać terminarz konkursow dla szkoly podstawowej, należy kliknąć na link (terminarz_konkursowSP.pdf) poniżej.

 

Uczniowie : Koło informatyczne
dnia 3/12/2008 22:00:00 (481 odson)
Uczniowie

 

Dnia 5 grudnia 2008 (piątek) odbędą się koła informatyczne dla uczniów biorących udział w konkursach informatycznych:

7 godzina lekcyjna – SP – miniLOGIA

8 godzina lekcyjna – Gimnazujm - LOGIA

Uczniowie : Prawa i obowiązki
dnia 24/11/2008 21:00:07 (1833 odson)

Prawa i obowiązki uczniów

 

Uczeń ma prawo do:

 

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza dobra innych osób,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszania w organizacjach działających w Zespole,
 •  zwracania się we wszystkich istotnych sprawach do Dyrektora, pedagoga, psychologa szkolnego, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Na organach Zespołu ciąży obowiązek wnikliwego rozpatrzenia zgłoszonej sprawy.

 

Uczniowie mają obowiązek:

 

 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych i w życiu Zespołu,
 • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do całej społeczności szkolnej,
 • troszczyć się o własne i kolegów zdrowie i życie,
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole.

 

Inne prawa i obowiązki ucznia, w szczególności zawarte w Konwencji Praw Dziecka określa "Regulamin Ucznia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej", stanowiący załącznik nr 5 niniejszego Statutu.

 

Regulamin ucznia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka

Uczniowie : Biblioteka
dnia 17/11/2008 22:20:00 (379 odson)

Godziny pracy biblioteki szkolnej:
Pon. 10:00-16:00
Wt. 8:00-13:00
Śr. 8:00-15:00
Czw. dzień wewnętrzny (8:00-13:00)
Pt. 8:00-15:00
 

 

Uczniowie : Gabinet lekarski
dnia 17/11/2008 22:20:00 (1858 odson)

Pielęgniarka szkolna - Zofia Rybak

 

Godziny pracy pięlęgniarki szkolnej:

Poniedziałek 8:00 – 14:00

Wtorek: 8:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 14:00

Czwartek: 8:00 – 14:00

Piątek: nieczynne

Uczniowie : Zajęcia dodatkowe
dnia 14/11/2008 17:10:00 (3461 odson)

Zajęcia sportowe w roku szkolnym 2011/12

 

p. Zalewska Agata

Gimnastyka korekcyjna (basen): czwartek 17.00-19.00

Gimnastyka korekcyjna (sala gim.): poniedziałek 16.30-18.00, piatek 15.20-17.15

Nauka i dokonalenie pływania: Poniedziałek 13.15-15.00

 

p. Kolenda Krzysztof

Piłka siatkowa: wtorek 16.15-18.00 Szkoła Podstawowa, 18.00-19.45 Gimnazjum, 19.45-21.30 Jodła

Piłka koszykowa: środa 17.15-18.45 Szkoła Podstawowa, 18.45-20.15 Gimnazjum, 20.15-21.45 Jodła

Zajęcia lekkoatletyczne: piątek 9.50-11.30

 

p. Lewandowska Agata

Siatkówka: Czwartek 17.15-18.05 

Koszykówka: czwartek 16.15-17.00

Zajęcia gimnastyczno-taneczne: piatek 13.35-15.05

 

p. Soda Bożena

Gimnastyka: wtorek 13.45-15.00

 

 

 

 

REEDUKACJA w roku szkolnym 2011/12


KLASY  1-3  Sz.P.      Pani Barbara Tabaczyńska


Kl. 1 a poniedziałek 11.50-12.35

Kl. 1 b wtorek 11.50-12.35

Kl. 2 a poniedziałek 10.45-11.30

Kl. 2 b piątek 10.45-11.30

Kl. 3 a wtorek 10.45-11.30  

Kl. 3 b wtorek 08.55-09.40


LOGOPEDIA


KLASY  1-3  Sz.P.      Pani Barbara Tabaczyńska


Kl. 1 a, 2 a, 3 a wtorek   09.50-10.35

Kl. 1 b, 2 b, 3 b wtorek 13.45-14.30

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacja) – klasy 4-6 Szkoła Podstawowa

Kl. 4a - piątek 5 godz.lek. (11.50-12.35)

Kl. 4b - wtorek 5 godz. lek. (11.50-12.35)

Kl. 5a i 5b - poniedziałek 3 godz. lek. (9.50-10.35)

Kl. 6a - środa- 3 godz. lek.(9.50-10.35)

Kl. 6b - środa 4 godz. lek. (10.45-11.30)

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Ewa Grabowska

Miejsce: biblioteka szkolna


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacja) Gimnazjum

Kl. Ia - poniedziałek - 1 godz. lek (8.00-8.45) przed lekcjami

Kl. Ib - wtorek -1 godz. lek.(8.00-8.45) przed lekcjami

Kl. IIa i Iib - czwartek - 8 godz. lek (14.35-15.20)

Kl. IIIa i IIIb - poniedziałek - 7 godz. lek.(13.45-14.30)

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Kawecka-Sikora

Miejsce: biblioteka lub gabinet v-ce dyrektora

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2011/12

 

 

 

Rodzaj zajęć

Termin

Prowadzący

Tworzenie własnego tekstu - zajęcia przygotowujące do sprawdzianu klas szóstych i egzaminu 

Poniedziałek

13.45-15.20

p. A. Rebzda

Kl. II gimnazjum - ćwiczenia w pisaniu form podawczych

Klasa III gim.-przygotowanie do egz. gimnazjalnego 

Poniedziałek

15.25-16.10

Sala 3

Poniedziałek

14.35-15.20

Sala 3

 

p. J. Gorbacz

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu klas szóstych

Poniedziałek  

11.50-kl.6a

Środa 

11.50-kl.6b

p. A. Paszko

Praca z uczniem zdolnym - Gimnazjum

 

Zajęcia wyrównawcze - j. angielski 

Poniedziałek

14.35-15.20

 

Środa

14.35-15.20

p. R. Jarząbek

Przygotowanie do egz.

gimnazjalnego

Poniedziałek

15.25-16.10

p. K. Sobieszczuk

Praca z uczniami z trudnościami w nauce - język angielski

(uczniowie cudzoziemscy)

 

Praca z uczniami z trudnościami w nauce- język angielski - Gimnazjum

Środa 

15.25-16.10 


 

 

 

Piątek

13.45-14.30 -Gimnazjum

p. A. Kępińska

 

Przygotowanie do egz.

gimnazjalnego

 

Środa

15.25-16.10 

p. J. Janecka

Zajęcia wyrównawcze z chemii i matematyki

 

Wtorek

15.25-16.10 

 

p. D. Bajurska

Zajęcia z matematyki

Piątek

12.50

p. G. Turek

Wyrównywanie szans Sz. P. ll. 6


Gim. kl. I i II

Dzieci cudzoziemców


 

Poniedziałek

12.50-13.35

 
Piątek
08.55-09.40
 

 

p. B. Onyszko

Zajęcia wyrównawcze

Poniedziałek

p. M. Dzięcielska




Praca z uczniem zdolnym

Czwartek

p. S. Sowiński

Praca z Samorządem 

Poniedziałek

p. S. Sowiński

Koło plastyczne dla klas 4-5 SP i Gim.

 

Tajemnice warsztatu młodego artysty dla klas 1-3 SP 

 Środa

16.20-17.05

 

Środa

15.30-16.20 

 

p. G. Bolek

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie

 

Zajęcia dla uczniów mających duże trudności  w nauce

 

Środa

11.50-12.35

 

  

 Czwartek

09.50-10.35

 

p. J. Szulc

Podsumowanie i utrwalenie wiedzy przed sprawdzianem dla klas 6


Praca z uczniem ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się

 

Wtorek

13.45-14.30

 

p. B. Sawicka

Rozwijanie zainteresowań - przyroda

Czwartek

13.45-14.30

p. I. Janczewska

Konsultacje z informatyki

Gim. i Sz. P.

 

Przygotowanie do konkursu przedmiotowego MiniLOGIA

Wt.-Śr.-Czw. godziny ustalane z uczniami

 

  Środa

14.35-15.20

p. M. Laskowska

Czytaj wicej... | 65537 bajtw wicej
« 1 (2)