« 1 2 3 (4)
Ogłoszenia : Dzień otwarty
dnia 6/5/2009 13:39:41 (672 odson)
Ogłoszenia

DZIEŃ  OTWARTY

Dla Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum

 

Dnia 19.05.2009 r.

godzina 18.00-20.00

Ogłoszenia : Sześciolatki w szkole
dnia 15/4/2009 9:00:00 (584 odson)
Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem przez Sejm w dniu 19 marca 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, w myśl której począwszy od roku szkolnego 2009/2010 rodzice sześciolatków, które wcześniej były objęte wychowaniem przedszkolnym, otrzymają prawo wyboru, czy posłać dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej, czy pozostawić je w przedszkolu,  Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło specjalną stronę internetową: www.6latki.men.gov.pl, która pomoże rzetelnie wyjaśnić wątpliwości związane z sytuacją dziecka sześcioletniego w roku szkolnym 2009/2010 i kolejnych latach wprowadzania zmian w oświacie.

Czytaj wicej... | 4308 bajtw wicej
Ogłoszenia : Cykl szkoleń dla Rodziców
dnia 30/3/2009 20:30:00 (609 odson)
Ogłoszenia

Centrum CBT EDU

oraz

 Zespół Szkół w Podkowie Leśnej mają zaszczyt zaprosić Rodziców uczniów szkół podkowiańskich

na cykl spotkań dla rodziców poświęconych wspieraniu dzieci w rozwoju zdolności, komunikacji z dzieckiem, pomaganiu w pokonywaniu trudności.

Następny  wykład z cyklu odbędzie się w dniu:

02.04. 2009 r. – Niepowodzenia w nauce. Jak pomagać w domu?


 

Czytaj wicej... | 6917 bajtw wicej
Ogłoszenia : Prezentacjao uchodźcach
dnia 5/3/2009 10:23:59 (598 odson)
Ogłoszenia

SZKOLENIA  DLA   RODZICÓW

 

10 Marca 2009 r.  godz. 18.00 – 18.30 odbędzie się prezentacja dla rodziców pt. „Uchodźcy w naszej szkole”.

 

Prowadzenie: B. Soda, J. Pieńkowska

 

 

Ogłoszenia : Warsztaty dla rodziców
dnia 3/3/2009 16:50:33 (807 odson)
Ogłoszenia

 

 

 

 

Warsztaty psychoedukacyjne  dla rodziców

Program autorski-Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula

Czytaj wicej... | 22714 bajtw wicej
Ogłoszenia : Rekrutacja do klas 1
dnia 27/2/2009 10:56:27 (689 odson)
Ogłoszenia

Zasady rekrutacji do klasy 1-szej Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2009/2010

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 ze zm.)

Czytaj wicej... | 9392 bajtw wicej
Ogłoszenia : Cykl szkoleń dla Rodziców
dnia 24/2/2009 18:28:10 (550 odson)
Ogłoszenia

Centrum CBT EDU

oraz

Zespół Szkół w Podkowie Leśnej

mają zaszczyt zaprosić

Rodziców uczniów szkół podkowiańskich

na cykl spotkań dla rodziców poświęconych wspieraniu dzieci
w rozwoju zdolności, komunikacji z dzieckiem, pomaganiu
w pokonywaniu trudności.


 

Czytaj wicej... | 6959 bajtw wicej
Ogłoszenia : Zasady rekrutacji
dnia 9/2/2009 19:25:23 (497 odson)

Zasady rekrutacji do klasy 1-szej Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2009/2010

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 ze zm.)

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkól publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz.232),

Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny2009/2010

Statut Zespołu Szkól w Podkowie Leśnej

 

§1

 

  1. Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Podkowie Leśnej przyjmuje się:

A)   z urzędu- absolwentów szkól podstawowych zamieszkałych w obwodzie gminy Podkowa Leśna;

B)   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gminy Podkowa Leśna, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

  1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów:

a)    uzyskanie średniej ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej 4,0 i co najmniej dobrego zachowania,

b)    uzyskanie 75% punktów na sprawdzianie po szkole podstawowej,

c)    uwzględnienie szczególnych osiągnięć ucznia w szkole podstawowej,

d)    w innych uzasadnionych przypadkach na prośbę rodziców dziecka.

  1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej.

§2

 

Rekrutacja uczniów do Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkól w Podkowie Leśnej odbywać się będzie wg wskazanych terminów:

  1. Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkól podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej-

18 maja 2009r.

  1. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum- 26 czerwca 2009, godz. 16.00

 

§3

 

Składanie dokumentów do Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przebiegać będzie wg następujących terminów:

  1. składanie podań (wniosków rodziców lub opiekunów) o przyjęcie do gimnazjum- od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2009r.
  2. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego- do 23 czerwca 2009r.

 

§4

 

Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

 

 

 

 

Ogłoszenia : Dochód z kiermaszu
dnia 8/1/2009 10:44:24 (599 odson)

Rozliczenie Kiermaszu Świątecznego

6 grudnia 2008

 

Dochód całkowity z kawiarni 1223,20 zł.

 - 150 zł. ciasta z przedszkola

 - 92 zł. wykorzystane jednorazowe opakowania + soki + cukier +  herbata + kawa + chleb

 

Czytaj wicej... | 2125 bajtw wicej
« 1 2 3 (4)